Ubezpieczenie jest \‘9crodkiem ochrony przed stratami finansowymi. Jest to forma zarz\‘b9dzania ryzykiem, wykorzystywana przede wszystkim do zabezpieczania si\‘ea przed ryzykiem ewentualnych strat lub nieprzewidzianych strat.\par
Podmiot zapewniaj\‘b9cy ubezpieczenie jest znany jako ubezpieczyciel, ubezpieczeniowi.com.pl , ubezpieczyciel lub ubezpieczyciel. Osoba lub podmiot, kt\f1\‘f3ry kupuje ubezpieczenie, nazywa si\f0\‘ea ubezpieczonym lub ubezpieczaj\‘b9cym. Transakcja ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonego, kt\f1\‘f3ry przyjmuje gwarantowan\f0\‘b9 i znan\‘b9 relatywnie niewielk\‘b9 strat\‘ea w formie p\‘b3atno\‘9cci na rzecz ubezpieczyciela w zamian za obietnic\‘ea ubezpieczyciela, kt\f1\‘f3ra zrekompensuje ubezpieczonemu w przypadku pokrytej straty. Strata mo\f0\‘bfe by\‘e6 lub mo\‘bfe nie by\‘e6 finansowa, ale musi by\‘e6 sprowadzalna do warunk\f1\‘f3w finansowych i zwykle obejmuje co\f0\‘9c, w czym ubezpieczony ma ubezpieczalny interes wynikaj\‘b9cy z posiadania, posiadania lub wcze\‘9cniejszego zwi\‘b9zku.\par
Ubezpieczony otrzymuje umow\‘ea, zwan\‘b9 polis\‘b9 ubezpieczeniow\‘b9, kt\f1\‘f3ra okre\f0\‘9cla warunki i okoliczno\‘9cci, w kt\f1\‘f3rych ubezpieczyciel b\f0\‘eadzie rekompensowa\‘b3 ubezpieczonemu.\f1\lang21\par